با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

راه سازی

خدمات مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی) بر اجرای پروژه بزرگراه امام علی (ع) حد فاصل خیابان پیروزی تا میدان شهید محلاتی
  • نام کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1388/2/1
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : ادامه دارد

بیان کوتاهی از پروژه :

این مسیر ، بخشی از مسیر بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل مسیل باختر تا کمربندی شهرری است که دارای طولی در حدود 2 کیلومتر بوده و مشتمل بر دو تقاطع اصلی در کل تقاطع با خیابان پیروزی و بزرگراه محلاتی و نیز دو پل عزیزی و کرمان حدفاصل این دو تقاطع برای تامین ارتباطات بین منطقه است .

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

از مهمترین ویژگیهای این بخش از مسیر ،طبقاتی بودن این بزرگراه حدفاصل تقاطع خیابان کرمان تا جنوب تقاطع ، بزرگراه محلاتی است که به منظور کاهش میزان تملک و حفظ بافت متراکم این محدوده تا جای ممکن به صورت طبقاتی طراحی شده است.