با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

خدمات

مطالعات توجیهی

شناخت اجزای طرح، امکانات فنی اجرایی، مطرح کردن ایده های مختلف و تبدیل آن به طرح، بررسی نیازها و بازاریابی

مطالعات مرحله اول

بررسی گزینه های پیشنهادی و انتخاب گزینه برتر و توجیه فنی ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

مطالعات مرحله دوم

طراحی و محاسبات و تهیه نقشه های لازم با جزئیات کافی و نیز ارائه مشخصات مواد، روش ساخت و مشخصات فنی آنها

نظارت عالیه و کارگاهی

مجموعه خدمات کنترل و پایش برای حصول اطمینان از صحت اجرای طرحها

مدیریت طرح

ارائه کلیه خدمات کارفرمائی در فرآیند مطالعات ، طراحی و نظارت بر پروژه ها

مهندسی ارزش

به کارگیری سازمان یافته فنون برای بررسی عملکرد پروژه با استفاده از فکر خلاق برای بهینه سازی طرح با کمترین هزینه

کنترل مهندسی

بازبینی و بازرسی و شیوه های دیگر کنترل فرآیندهای مطالعات، طراحی و نظارت

پایش و ارزشیابی طرحها

بررسی عملکرد پروژه در پایان اجرا برای اطمینان از دستیابی به اهداف طرح