با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

حمل و نقل و ترافیک

طرح مطالعات مربوط به حل مسائل ترافیک شهری در کرمانشاه
  • نام کارفرما : شهرداری کرمانشاه
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1396/05/24
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : 1398/05/24

بیان کوتاهی از پروژه :

به منظور بهبود و ساماندهی ترافیک شهر کرمانشاه از ابعاد مختلف از جمله بهبود ترافیک تقاطعها ، تابلوها و تجهیزات ترافیک ، افزایش سطح ایمنی ترافیک و عارضه سنجی برخی از کاربریهای مهم و سفرساز و ... ، این مطالعات به انجام رسید.

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

از مهمترین ویژگیهای این پروژه ، نگاه چندبعدی به مقوله حمل و نقل و ترافیک درون شهری و توجه به نتایج این مطالعات در یک بسته مطالعاتی بود.