با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

مقاوم سازی

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرائی تعمیرات تخصصی ، نگهداری و مقاوم سازی برخی پلهای شهر تهران و تعمیر و مرمت تخصصی پلهای پهنه جنوب شرق
  • نام کارفرما : یادمان سازه
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1397/01/28
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : ادامه دارد

بیان کوتاهی از پروژه :

به منظور نظارت بر اجرای صحیح روشهای مقاوم سازی پلهای پهنه جنوب شرقی شهر تهران در برابر زلزله، این پروژه تعریف شده است.

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

از ویژگیهای بارز این پرژه ، پیچیدگیهای حاکم بر عملیات مقاوم سازی است که در برخی موارد با توجه به محدودیتهای موجود ، نیازمند به کارگیری نوآوری های خاص در اجرای آن است.