با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

راه آهن

مطالعات و طراحی پایه ایستگاه ها و پایانه ها ، شهرسازی ، ترافیک و کریدور جدید خط (3) قطار شهری تبریز
  • نام کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :05/05/1399
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : ادامه دارد

بیان کوتاهی از پروژه :

این پروژه بر مطالعات و طراحی پایه ایستگاههای خط 3 قطار شهری تبریز تمرکز دارد.

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

از مهمترین ویژگیهای این پروژه ، چند وجهی بودن این مطالعات و بهینه سازی این وجوه در همکاری با مهندسان مشاور مسیول مطالعات خط و تاسیسات ویژه مربوط به آن است.